การจัดจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้า(Logistics Outsourcing)

พัฒนาการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งทางด้านการขนส่งสินค้า คือ การใช้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เพิ่มมากขึ้น หรือที่เรียกว่า การจัดจ้างบริษัทขนส่งสินค้า ซึ่งแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการจัดจ้างนั้นก็มีสาเหตุจากหลายประการ ตั้งแต่การลดต้นทุนถึงความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีของ ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้า ซึ่งนอกจากความคาดหวังที่เราต้องการจากการจัดจ้างนั้น เราก็ยังจะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดจ้าง โดยเราจะเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจก่อนว่า การจัดจ้างนั้นคืออะไร และผลประโยชน์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการจัดจ้างนั้นจะมีอะไรบ้างความหมายของการจัดจ้าง  ซึ่งเป็นสถาบันทางด้านการจัดการอุปทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ให้คำจำกัด ความของคำว่าจัดจ้างไว้ว่า การจัดจ้าง คือ รูปแบบหนึ่งของการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือทำเอง ซึ่งองค์กรเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่องค์กรนั้นเคยผลิตเอง หรือการบริการที่องค์กรนั้นเคยทำเอง การจัดจ้างจะเกี่ยวข้องกับการจัดหา และการใช้ผู้ให้บริการที่รับจ้างในการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สำเร็จแล้ว แทนที่จะจัดหาวัตถุดิบแล้วนำมาผลิตหรือทำให้สำเร็จเอง ฉะนั้น การจัดจ้างโลจิสติกส์ ก็คือ การที่องค์กรเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้ามาท้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน โลจิสติกส์แทนที่องค์กรนั้นจะทำเองแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการริเริ่มการจัดจ้างการริเริ่มการจัดจ้างนั้นอาจจะเกิดจากหลายเหตุผล ซึ่งมักจะเกิดจากแรงผลักดันข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากผู้บริหาร ไม่ว่าแรงกดดันนั้นจะมาจากบอร์ดของบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวผลักดันการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลต่ำที่สุด
เพื่อเป็นการลดปัญหาการปฏิบัติการที่มีอยู่ ปัญหาการปฏิบัติการที่มีอยู่สามารถที่จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดี และหากมีความท้าทายในการปฏิบัติการ อาจจะเป็นแรงผลักดันที่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจเลือกการจัดจ้าง
เพื่อเป็นการเติมเต็มความต้องการ เมื่อคุณได้เล็งเห็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้กับสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น หรือสิ่งที่เป็นไปได้
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดจ้าง
เป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น

เป้าหมายทางธุรกิจ
เป้าหมายทางธุรกิจ

การยอมให้มีการจัดจ้างในงานบางอย่างเช่นการขนส่งสินค้าเป็นต้น จะทำให้บริษัทต่างๆ สามารถมุ่งความสนใจไปยังทักษะและธุรกิจหลักของตนรวมทั้งประเด็น ทางธุรกิจอื่นๆ อันได้แก่ การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ และการวางแผน ในขณะที่เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการ ปฏิบัติการเฉพาะเรื่องได้ถูกมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกรับไปดูแลจัดการแทน นอกจากนี้การใช้บริการรถรับจ้างขนของยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และเมื่อเวลาและความสนใจของเขาไม่ถูกแบ่งทอนไป พวกเขาก็จะสามารถปฏิบัติการในส่วนของธุรกิจหลักให้สัมฤทธิผลได้ดีขึ้น
ต้นทุนในการปฏิบัติการที่ลดลงหรือควบคุมได้

ต้นทุนการผลิตลดลง
ต้นทุนการผลิตลดลง

เหตุผลทางกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการจัดจ้างอาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการลดและ ควบคุมต้นทุนในการปฏิบัติการ การที่ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้ามีโครงสร้างต้นทุนที่ต่ำกว่าเป็นหนึ่งในประโยชน์ระยะสั้นที่ดึงดูดมากที่สุดในการทำการจัดจ้าง โครงสร้างต้นทุนที่ต่ำกว่าของผู้ให้บริการจัดจ้างของคุณอาจจะเป็นผลมาจากต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปริมาณงานที่มากขึ้น (Economies of Scale)เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วบริษัทโลจิสติกส์ต่างๆจะมีปริมาณงานที่มากพอที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆเช่นรถขนส่ง,warehouse ได้คุ้มค่าอยู่แล้วราคาค่าขนส่งต่อหน่วยจึงถูกลง  นอกจากนี้การจัดจ้างทำให้คุณสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่ตายตัวให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันได้ซึ่งทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้คล่องตัวมากกว่า
ความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้นในการเข้าถึงขีดความสามารถที่ผู้ให้บริการมี

ขีดความสามารถผู้ให้บริการ
ขีดความสามารถผู้ให้บริการ

ด้วยธรรมชาติของความชำนาญเฉพาะด้านนั้น ผู้ให้บริการรถรับจ้างขนส่งสินค้าจะนำมาซึ่งเทคโนโลยี เครื่องไม้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งบริษัทจะยังไม่มี อันจะทำให้เพิ่มข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยอาศัยทักษะ ต่างๆ ที่เพิ่มพูนขึ้นดังกล่าว และยังช่วยให้ลูกค้าเหล่านั้นหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการไล่ตามเทคโนโลยีและการจัด อบรมได้อีกด้วย
ช่วยให้บริษัทขนาดกลางและเล็กสามารถแข่งขันได้

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

บริษัทเล็กๆ ส่วนมากไม่สามารถที่จะมีบริการสนับสนุนภายในเหมือนอย่างที่บริษัทใหญ่ๆ มีได้ ดังนั้นการจัดจ้างในงานบางประเภทเช่นการขนส่งสินค้า จะสามารถช่วยบริษัทเล็กๆ เหล่านี้ให้กระทำการ “ใหญ่ๆ” ได้โดยการที่ผู้ให้บริการจัดจ้างนั้นให้ช่องทางพวกเขาให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปริมาณงานที่ใหญ่ (Economies of Scale) ความมีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญเหมือนอย่างที่บริษัทใหญ่ๆได้รับ และทรัพยากรต่างๆ จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและเล็กมีทรัพยากรที่ใช้ได้อยู่จำกัด การจัดจ้างจะทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นถูกดึงจากกิจกรรมที่ไม่ใช่งานหลักเพื่อไปใช้ในกิจกรรมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่า
เงินทุนที่ได้กลับเข้ามา

สามารถคืนทุนได้
สามารถคืนทุนได้

ในการจัดจ้างอาจมีเรื่องของการโอนทรัพย์สินจากองค์กรไปยังผู้ให้บริการจัดจ้าง อุปกรณ์ สิ่งอำนวย ความสะดวก ยานพาหนะ และใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการล้วนมีราคาและถูกขาย ให้กับผู้ให้บริการจัดจ้าง ซึ่งผู้ให้บริการจัดจ้างก็จะใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการให้บริการแก่องค์กรเหล่านั้น การ ขายทรัพย์สินดังกล่าวอาจทำให้องค์กรได้รับเงินสดจำนวนมากการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
การลดการลงทุน

ลดการลงทุน
ลดการลงทุน

ในองค์กรส่วนใหญ่จะมีการแข่งขันกันอย่างมโหฬารเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุน การตัดสินใจว่าจะนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนในเรื่องใด เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งสำหรับบริษัท การจัดจ้างช่วยลดความจำเป็น ในการนำเงินไปลงทุนในงานที่ไม่ใช่งานหลักของธุรกิจ ทั้งนี้โดยการจัดจ้างงานออกไป การจัดจ้างทำให้หมด ความจำเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนในเรื่องที่ไม่ใช่งานหลักขององค์กร
การลดความเสี่ยงจากการรวมความเสี่ยงเข้าด้วยกัน

บริหารจัดการความเสี่ยง
บริหารจัดการความเสี่ยง

การลดความเสี่ยงจากการรวมความเสี่ยงเข้าด้วยกัน สามารถที่จะอธิบายได้จากตัวอย่างของการจัดจ้างการขนส่ง ให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่ให้บริการขนส่งกับหลายๆ บริษัท เมื่อเรารวมความต้องการในการใช้ รถขนส่งของหลายบริษัทเข้าด้วยกัน จำนวนรถที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้รถด้วยระดับการ บริการหนึ่งจะลดลง และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนลดลงได้โดยการใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ดังนั้นผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางส่วนใหญ่จึงนิยมใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า ซึ่งคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนจัดการโลจิสติกส์ด้วยตัวเอง

Please follow and like us:

Write a Reply or Comment

ถ้าหากเว็บของเรามีประโยชน์? โปรดช่วยกันบอกต่อ :)