บริษัทขนส่งสินค้า กับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ ขนส่งสินค้า

บริษัทขนส่งสินค้า ทีเอฟที ทรานสปอร์ต จำกัด กับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ ขนส่งสินค้า

บริษัทขนส่งสินค้า ของเราได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้า ภายในประเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บริษัทที่มาใช้บริการที่มีประเภทธุรกิจทุนจดทะเบียนและขนาดขององค์การต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าไม่แตกต่างกัน บริษัทที่มาใช้บริการที่มีระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทขนส่ง ของเราดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศ บุกเบิกโดยคนไทย ผนวกกับการบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพทำให้บริษัท ทีเอฟที ทรานสปอร์ต จำกัด (TFT Transport Co.,Ltd) เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศชั้นแนวหน้าซึ่งเติบโตจากเส้นทางความสำเร็จในตลาด รถรับจ้างขนส่งสินค้า  จากจุดเริ่มต้นของการเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญการ ขนส่งสินค้า ภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการ รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตร โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจของการส่งออกสินค้าเกษตร  มีเป้าหมายในการบริการแบบ “one-stop-service” เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้นการขนส่งโดย รถขนส่งสินค้า จึงจัดเป็นประเภทการขนส่ง ซึ่งมีต้นทุนปานกลางและมีความยืดหยุ่นสูง บริการได้รวดเร็วจากต้นทางจนถึงปลายทางได้โดยการขนส่งครั้งเดียวโดยไม่ต้องขนถ่ายสินค้า  แต่ข้อเสียของการขนส่งทางบก ก็คือ ยังถือว่าต้นทุนในการขนส่งยังไม่คุ้มค่ากับสินค้าบางประเภทที่มีมูลค่าต่ำ และข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วและสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาที่เกิดจากลมพายุ หรือฝนตกหนักก็ล้วนแต่มีเป็นอุปสรรคในการขนส่งทางถนน ซึ่งการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นระบบการขนส่งที่มีความสำคัญอีกระบบหนึ่งในประเทศไทยเนื่องจากมีความสำคัญต่อระบบการค้าระหว่างประเทศทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตเพราะว่าการขนส่งทางถนนสามารถขนส่งสินค้าได้ทั้งคราวละมากๆ หรือน้อยๆได้ตามความต้องการ โดยเลือกขนาดของรถบรรทุกให้เหมาะสม ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ถูกพัฒนาควบคู่ไปกับการค้าระหว่างประเทศที่กาลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและการค้าของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก

จากภาวการณ์การแข่งขันในโลกของการทำธุรกิจการบริการนั้นการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในด้านบริการและความมั่นใจในการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะหากเมื่อใดลูกค้าไม่พอใจในบริการหรือไม่เชื่อมั่นในการบริการแล้ว บริษัทขนส่งสินค้า นั้นๆก็ไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การที่จะทาให้บริษัทสามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจต่อไปได้นั้น ผู้ประกอบการแต่ละบริษัทต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้านราคา การพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดีและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลและผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารการจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นการสร้างยอดขายให้เติบโตขึ้น ช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงมากขึ้น

ด้วยความหลากหลายและความซับซ้อนขององค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรอย่างสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้ได้คุณภาพการบริการตามมาตรฐานสูงสุด การเติบโตของธุรกิจ คือสิ่งที่เรามุ่งหวังก้าวไปพร้อมกันคือสิ่งที่เราตั้งใจ ด้วยการสร้างเครือข่ายและนำความรู้ความสามารถระดับสากลมาพัฒนา ผสมผสานกับความเชียวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้ทุกบริการนั้นสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด การบริการด้านการขนส่งที่ดีที่สุด สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนให้ทุกสินค้าไปถึงยังปลายทางได้อย่างราบรื่น บริษัทฯ เชื่อว่า การให้บริการอย่างเต็มความสามารถนั้น จะทำให้บริษัทฯ และลูกค้าก้าวไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต การบริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการให้บริการที่พึงพอใจที่เลือกใช้บริการของบริษัท และเราตระหนักดีว่ามีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ที่กล่าวมาข้างต้นได้มีการสอบถามลูกค้าจำนวนหนึ่ง เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลจากการศึกษามาพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงการขนส่งดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพและสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริม และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพในการที่จะลดต้นทุนรวมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าต่อไป

บริษัทที่มาใช้บริการขนส่งส่วนใหญ่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทุนจดทะเบียนต่ากว่า 20 ล้านบาท เป็นบริษัทขนาดกลาง พนักงาน 21-50 คน และมีระยะเวลาดำเนินธุรกิจระหว่าง 11-15 ปีผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวม มีผลต่อการใช้บริการขนส่งอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านค่าขนส่งบริษัทที่มาใช้บริการที่มีประเภทของธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันบริษัทที่มาใช้บริการที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

บริษัทที่มาใช้บริการที่มีขนาดขององค์การต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

บริษัทที่มาใช้บริการที่มีระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวมแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อถือได้ และด้านความเข้าถึงบริการแตกต่างกัน

บริษัทขนส่งสินค้า กับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ
บริษัทขนส่งสินค้า กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้า

และจากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถอภิบายผลการสำรวจได้ดังนี้

  1. ด้านค่าขนส่งสินค้า ผลการศึกษาพบว่า มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการและสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ สิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่มีความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านราคาค่าใช้จ่าย
  2. ด้านความเชื่อถือได้ของ บริษัทขนส่ง ผลการศึกษาพบว่า มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  3. ด้านความง่ายในการเข้าถึงบริการขนส่งสินค้า ผลการสำรวจพบว่า ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและด้านอัธยาศัยของพนักงานผู้ให้บริการ มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  4. ด้านเวลาขนส่ง ผลการศึกษาพบว่า มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านความสะดวกและรวดเร็ว

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ อัตราค่าขนส่งเหมาะสมมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ด้านคุณภาพการขนส่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก คือความรวดเร็วในการให้บริการมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด และด้านการขนส่งตรงเวลาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ ความตรงต่อเวลากรณีสินค้าจำนวนมาก มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความพอใจของลูกค้า

ด้านค่าขนส่งสินค้า จากปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง ด้านค่าขนส่งพบว่าค่าขนส่งในกรณีส่งของจำนวนมากราคาขนส่งเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับราคาขนส่งเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับความเหมาะสมของอัตราเมื่อเทียบกับระยะทาง และอัตราค่าขนส่งเหมาะสมมีผลต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมากดังนั้นผู้รับจัดการขนส่งควรพิจารณาเรื่องการให้ระยะเวลาในการชำระเงิน แก่บริษัทผู้รับบริการเพิ่มขึ้นและวางแผนด้านการปรับเปลี่ยนราคาอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับที่ บริษัทขนส่งสินค้า มีผลกำไรและกลุ่มลูกค้าสามารถยอมรับได้ด้วย

ด้านเวลาขนส่งสินค้า  จากปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ด้านเวลาขนส่งพบว่าความสามารถในการให้บริการได้ตามกำหนดเวลาความตรงต่อเวลากรณีสินค้าจำนวนมาก ความตรงต่อเวลาในกรณีส่งสินค้าและความตรงต่อเวลาในกรณีที่เร่งด่วน/ฉุกเฉิน มีผลต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมากดังนั้นบริษัทควรมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในการใช้รถขนส่งสินค้าของลูกค้าและตรวจสอบคำสั่งล่วงหน้าอีกครั้ง หรือโทรสอบถามความต้องการ รถขนส่งสินค้า จากลูกค้าเพื่อการพยากรณ์ความต้องการ รถขนส่งสินค้า  และควรมีรถบรรทุกจอดสำรองไว้ที่บริษัทลูกค้าเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินจะทำให้บริการได้รวดเร็ว และเป็นการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

ด้านความน่าเชื่อถือของ บริษัทขนส่ง จากปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ด้านปัจจัยของความน่าเชื่อถือมีดังนี้เช่น ความมั่นคงของบริษัท พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน ความปลอดภัยในการบรรจุสินค้า และมีการรับประกันความปลอดภัยให้กับสินค้ามีผลต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้รับจัดการ ขนส่งสินค้า ควรเพิ่มการรับรู้ให้กับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลในการให้บริการของบริษัทมากขึ้น เน้นในด้านการสร้างชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการให้บริการมากกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้รับจัดการขนส่งได้ง่ายขึ้น

ด้านความเข้าถึงบริการ จากปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ด้านความเข้าถึงบริการพบว่า พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ พนักงานสามารถให้คำแนะนำกับผู้ใช้บริการได้ พนักงานสนใจเอาใจใส่ผู้ใช้บริการและลูกค้าสามารถเข้าถึงและติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลามีผลต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมาก ดังนั้นควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการให้มากขึ้นเช่น การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน รวมถึงการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ถ้าหากเว็บของเรามีประโยชน์? โปรดช่วยกันบอกต่อ :)