กรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการเสริมควบคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

สะพานชำรุดจากรถบรรทุกขนส่งสินค้าน้ำหนักเกินมาตรฐาน
สะพานชำรุดจากรถบรรทุกขนส่งสินค้าน้ำหนักเกินมาตรฐาน
มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับรถขนส่งสินค้าน้ำหนักเกิน
มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับรถขนส่งสินค้าน้ำหนักเกิน

ตามนโยบาย คสช กำหนดให้รถบรรทุกไม่ประจำทาง70จัดทำใบกำกับการขนส่งสินค้าระบุชนิดน้ำหนัก และจุดส่งสินค้า มีผลบังคับตั้งแต่1พฤศจิกายน2557เป็นต้นไป นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า ตามที่พลอากาศเอกประจิน จั่นตองรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการแก้ปัญหารถบรรทุกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่ง ทั้งการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การไม่ตรวจสอบสินค้าและควบคุมการบรรทุก จนเป็นสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม การแพร่ขยายของยาเสพติดให้โทษ และการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เช่น ถนนและสะพาน ก่อให้เกิดความเสียหายโดยรวมของประเทศ  โดยได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการเสริม ในการกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที่4กันยายน2557 จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องจัดทำใบกำกับการขนส่งไว้ประจำรถขณะทำการขนส่งเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ แบบใบกำกับการขนส่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการบริษัทขนส่งสินค้าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยเร็วต่อไป โดยในส่วนของการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก(รถ70)จะกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่งตามมาตรา32(6)ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ(รถ70)โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2557เป็นต้นไปทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งฝ่าฝืนละเลยไม่จัดทำใบกำกับการขนส่งให้ถูกต้องครบถ้วนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522ข้อหาความผิดตามมาตรา34ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด และมีบทลงโทษตามมาตรา31 มีโทษปรับไม่เกิน50,000บาทอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล(รถ80)กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันการบรรทุกน้ำหนักเกินไว้ในร่างกฎกระทรวงก้าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ประชุมหารือผู้ประกอบการขนส่งทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติและเข้มงวดตรวจสอบสมรรถนะของรถขนส่งสินค้าและคนขับรถอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการออกตรวจสอบสภาพรถและคนขับรถบรรทุกสินค้าในขณะปฏิบัติหน้าที่ บนถนนสายหลักและสายรองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และในอนาคตมีนโยบายที่จะออกกฎหมายหรือข้อบังคับเพื่อเอาผิดเจ้าของสินค้า ที่มีส่วนทำให้เกิดการบรรทุกน้ำหนักเกินด้วย หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกไม่ปลอดภัย หรือคนขับรถไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำหน้าที่บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ที่หมายเลขโทรศัพท์1584ตลอด24ชั่วโมง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
กล่าวในท้ายที่สุด

Please follow and like us:

Write a Reply or Comment

ถ้าหากเว็บของเรามีประโยชน์? โปรดช่วยกันบอกต่อ :)